DEDYKOWANY OPIEKUN - ZAWSZE DARMOWA DOSTAWA - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DRUKU - ZALOGUJ SIĘ / ZAŁÓŻ KONTO I SPRAWDŹ NAS!
Regulamin

1. Postanowienia ogólne. Definicje.
2. Warunki korzystania z Drukarni.
3. Zasady przyjmowania Zamówień i terminy realizacji.
4. Zasady dostarczania Zamówień.
5. Warunki płatności.
6. Warunki przyjmowania plików do druku.
7. Reklamacje.
8. Odpowiedzialność Drukarni.
9. Postanowienia końcowe.


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE.

1.1. Właścicielem drukarni internetowej LemonPrint.pl jest MAAG Sp. z o.o., ul. Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice, NIP: 7773361057, KRS 0000837394, zwany dalej Usługodawcą. Drukarnia dostępna jest pod adresem www.lemonprint.pl i zwana jest dalej Drukarnią.

 

1.2. Definicje

Klient -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez www.lemonprint.pl
Drukarnia/Drukarnia Internetowa – serwis internetowy www.lemonprint.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia.
Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w Drukarni www.lemonprint.pl.
Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAAG Sp. z o.o., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.lemonprint.pl.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z DRUKARNI.

2.1. Korzystanie z Drukarni oznacza, że Klient akceptuje niniejszy Regulamin i zasady w nim zawarte, zasady przygotowania do druku oraz opis i zastosowanie materiałów. Jednocześnie pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o Ustawę o Ochronie i Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz zezwala na otrzymywanie wiadomości e-mail z promocjami i reklamą od właściciela Drukarni.

2.2. Z Drukarni mogą korzystać wyłącznie osoby i podmioty posiadające login w serwisie.

2.3. Aby utworzyć „login” należy się zarejestrować w Drukarni.

2.4. Konto/login danego Klienta w Drukarni może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku:

- nie przestrzegania regulaminu
- podania nieprawdziwych danych logowania, a zwłaszcza danych kontaktowych
- naruszania za pośrednictwem Drukarni praw lub dóbr osobistych osób trzecich
- zakończenia współpracy z danym Klientem
- działania na szkodę Drukarni lub osób trzecich
- gdy działania Klienta w opinii Drukarni są niezgodne z obowiązującym prawem lub odbiegają od ogólnie przyjętych norm zachowania w Internecie.

2.5. Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu loginu) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6. Klient, którego konto zostało usunięte z Drukarni na podstawie p.2.4 nie ma możliwości założenia go ponownie bez zgody Drukarni.

 

3. ZASADY PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ. TERMINY REALIZACJI.

3.1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Klienci posiadający login w Drukarni.

3.2. Wycenienie, wypełnienie i akceptacja warunków wysyłki zamówienia potwierdzone kliknięciem w przycisk „ZAMÓW” jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie wiadomości e-mail na podany podczas rejestracji adres, zawierającej szczegóły utworzonego Zamówienia.  Wiadomość e-mail jest jednocześnie propozycją zawarcia Umowy.

3.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich plików graficznych oraz dokona płatności za zamówienie przy pomocy dostępnych metod: przelew, PayU.

3.3. Dla zamówień opłacanych przelewem oraz poprzez system PayU, akceptacja plików do druku przez Klienta oznacza przekazanie zlecenia do produkcji. W tym momencie Klient nie ma możliwości rezygnacji z realizacji Zamówienia.

3.4. Z uwagi na indywidualne parametry określane przez Klienta wykonywanych Zamówień Klient nie ma możliwości odstąpienia od Umowy.

3.5. Zamówienia znajdujące się na koncie Klienta posiadające status nie opłaconych podlegają automatycznemu usunięciu z jego konta po 30 dniach.

3.6. W przypadku, gdy do opłaconego Zamówienia Klient przez 30 dni od zaksięgowania wpłaty nie wgra lub nie zaakceptuje plików graficznych, Drukarnia  skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.

3.7. W przypadku opłacenia przez Klienta Zamówienia przed akceptacją plików graficznych Drukarnia wystawi w ciągu 7 dni fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8. Klient może anulować Zamówienie opłacone przelewem ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych. Klient otrzyma w ciągu 14 dni zwrot wpłaconej kwoty Zamówienia pomniejszonej o administracyjne koszty związane z realizacją Zamówienia w wysokości 35 zł netto. Drukarnia wystawi fakturę korygującą zmniejszającą wartość Zamówienia.

3.9. Drukarnia przyjmuje Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Również kiedy pada deszcz i śnieg.

3.10. Terminy realizacji poszczególnych produktów oferowanych przez Drukarnię znajdują się na stronie internetowej Drukarni Lemonprint.pl. Określone są dla każdego produktu indywidualnie. Terminy realizacji Zamówień niestandardowych – niezawartych w cenniku Drukarni będą ustalane indywidualnie z Klientem.

3.11. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, awarii urządzeń lub problemów technicznych i technologicznych Drukarnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy w ciągu 14 dni.

 

4. ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

4.1. Drukarnia dostarcza zrealizowane Zamówienia przy pomocy firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7

4.2. Dostawy ograniczone są terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.3. Istnieje możliwość, na wniosek, Klienta wysłania przesyłki kurierskiej anonimowej.

4.4. Terminy dostaw są określone na stronie Drukarni.

4.5. Drukarnia dopuszcza w wyjątkowych okolicznościach możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, nie uprawniają także Klienta do odstąpienia od Umowy. Gdy zwłoka wynikająca ze zwyżki produkcyjnej przekroczy 2 dni, Klient może wystąpić o rekompensatę w wysokości 1% wartości Umowy za każdy jej dzień. Maksymalna łączna wartość rekompensaty nie może być wyższa niż 5% wartości Umowy.

4.6. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zamówienia wynikającą z wystąpienia zdarzeń losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, opóźnienia z winy dostawców przesyłek, czy awarie urządzeń procesu technologicznego. Zdarzenia te  nie niosą za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni wobec Klienta, nie dają także Klientowi możliwości odstąpienia od Umowy.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Ceny Produktów w  Drukarni podane są w polskich złotych i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać: a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych: PayU, w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line; b) korzystając z przelewu bankowego,

5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.5. Dokonując zakupów w Drukarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na stronie Drukarni, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.

5.6. Drukarni przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dokonywania płatności, jak też do zmiany wybranego sposobu płatności po zawarciu Umowy.

 

6. WARUNKI PRZYJMOWANIA PLIKÓW DO DRUKU.

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma prawo odmówić realizacji Zamówienia jeżeli uzna, że zawiera ono treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.

6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

6.3. Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

6.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.

6.5. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

6.8. Dane przesyłane do Drukarni archiwizowane są bezterminowo. Pliki graficzne Klientów dodane do zamówień będą usuwane z systemu po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamację może złożyć każdy Klient posiadający login i zrealizowane Zamówienie w Drukarni.

7.2. Drukarnia zastrzega, że wady jakościowe w druku poniżej 2% nakładu nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.3. Złożenie reklamacji wymaga wypełnienia formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego Zamówienia na stronie „Zamówienie”. Reklamacji można również dokonać klikając link „Reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony Drukarni.

7.4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis stwierdzonej wady oraz proponowany zakres żądania reklamacyjnego.

7.5. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.6. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.7. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.8. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.9. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię. Uszlachetnienie produktu w postaci folii lub lakieru UV może powodować również widoczną zmianę kolorystyki produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.

7.10. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

7.11. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

7.12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: odchylenia od formatu +/-1 mm
b) przy falcowaniu i bigowaniu: odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania +/-1 mm
c) przy perforacji: odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania +/-1 mm
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: odchylenie do 0,18 mm
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: odchylenie do 1 mm

7.13. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

7.14. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7.15. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.

7.16. Odpowiedzialność Drukarni związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego za daną umowę. Ponadto Drukarnia ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód pośrednich.

7.17. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego Drukarni są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na stronie Drukarni. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

7.18. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

7.19. Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. - Reklamacja wniesiona po upływie 3 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

7.20. Nieterminowe doręczenie.

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DRUKARNI

8.1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

- Wydruk i wykonanie prac źle przygotowanych pod względem treści i pod względem technicznym;
- Rozbieżności kolorystyki o ile nie został dostarczony do drukarni proof;
- Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- Nieterminowe dostawy kurierskie;
- Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni np. przerw w dostawie energii elektrycznej, kataklizmy wywołane przez żywioły i inne;
- Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
- Za terminowość przekazywania środków płatniczych pomiędzy bankiem Klienta a systemem PayU;

8.2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do własnej oceny ewentualnych rozbieżności kolorystyki pomiędzy wymaganymi normami ISO a roszczeniami Klienta.

8.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie materiałów lub ich nieprawidłowy montaż na konstrukcjach.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie serwisu www.lemonprint.pl.

9.2. Zawartość strony internetowej www.lemonprint.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.lemonprint.pl oraz treści w nim zawartych należą do MAAG Sp. z o.o. Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści bez zgody właściciela jest zabronione.